• star

    ระบบโลก

    โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Planet) ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโลกแบบแยกส่วน นักธรณีวิทยาศึกษาเปลือกโลกที่เป็นของแข็ง นักสมุทรศาสตร์ศึกษาทะเลและมหาสมุทร นักอุตุนิยมวิทยาศึกษาบรรยากาศ นักชีววิทยาศึกษาสิ่งมีชีวิต ขณะที่นักดาราศาสตร์ศึกษาดาวบนท้องฟ้า แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เช่น เอลนีโญ ซึ่งเป็นปรากการณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งแผ่นดิน มหาสมุทร บรรยากาศ สิ่งมีชีวิต และพลังงานจากดวงอาทิตย์​ ก็ไม่มีใครหาคำตอบได้ จนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษมานี้เอง นักวิทยาศาสตร์ตระหนักได้ว่า การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกจะต้องมองโลกให้เป็นระบบ (ภาพที่ 1) อย่างไรก็ตามในการเขียนตำราเรียนจำต้องเรียงแบบอนุกรม นำเสนอโลกทีละภาคส่วน ดังนี้ joker123 ธรณีภาค (Lithosphere) เปลือกโลกในส่วนที่เป็นของแข็งอุทกภาค (Hydrosphere) น้ำที่ห่อหุ้มโลกอากาศ​ภาค (Atmoshere) บรรยากาศที่ห้อหุ้มโลกชีวภาค (Biosphere) สิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกทั้งบนบกและในมหาสมุทรการเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก (Global Change) การปรับสมดุลพลังงานของโลก เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งเปลี่ยนแปลงเป็นคาบเวลาระยะสั้นและระยะยาว การทำความเข้าใจโลก จึงเป็นต้องศึกษากำเนิดโลก โลกประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 1.ธรณีภาค (Lithosphere) คือ ส่วนที่เป็นดิน หิน แร่ ที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบน 2.อุทกภาค (Hydrosphere) คือ ส่วนที่เป็นน้ำ ทั้งน้ำทะเล ทะเลสาบ และแม่น้ำ 3.บรรยากาศ (Atmosphere) คือ ส่วนที่เป็นอากาศห่อหุ้มโลก 4.ชีวภาค (Biosphere) คือ ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สล็อต ส่วนประกอบของโลกทั้งสี่ระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น บรรยากาศประกอบด้วยแก๊สต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยแก๊สออกซิเจนถูกใช้ในการหายใจ ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในการสร้างอาหารของพืช และพืชก็เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ บรรยากาศยังช่วยป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบชีวภาพสามารถดำรงชีพอยู่ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบบรรยากาศ ระบบธรณีภาค และระบบอุทกภาค ทำให้เกิดสภาวะลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของเปลือกโลก โลกได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อน โลกในยุคแรก ๆ นั้นเป็นของเหลวหนืดร้อน ถูกกระหน่ำชนด้วยอุกกาบาตตลอดเวลา เมื่อโลกค่อย ๆ เย็นตัวลง จะเกิดการผนึกรวมกันของวัสดุประกอบโลก โดยวัสดุน้ำหนักสูงจะจมลงสู่ศูนย์กลาง และวัสดุน้ำหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสูงสู่ผิวโลก เกิดเป็นชั้นต่าง ๆ ของโลก นักวิทยาศาสตร์แบ่งชั้นโลกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ เปลือกโลก ( Crust ) เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 0…