• star

    กระจุกกาแล็กซี่

    แผนภาพฮับเบิลเป็นการจัดหมวดหมู่ของกาแล็กซีจากลักษณะของรูปร่างที่ปรากฏเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดย เอ็ดวิน ฮับเบิล ใน ค.ศ. 1936 แผนภาพนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส้อมเสียงจัดประเภทของฮับเบิล เพราะรูปร่างของแผนภาพมีลักษณะคล้ายส้อมเสียง โดยแบ่งกาแล็กซีชนิดปกติออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ joker123 •กาแล็กซีรี (Elliptical Galaxy) มีสัณฐานเป็นทรงรี แบ่งย่อยได้ 8 แบบ ตั้งแต่ E0 – E7 โดย E0 มีความรีน้อยที่สุด และ E7 มีความรีมากที่สุด •กาแล็กซีกังหัน (Spiral Galaxy) แบ่งย่อยเป็น 3 แบบ กาแล็กซีกังหัน Sa มีส่วนป่องหนาแน่น แขนไม่ชัดเจน, กาแล็กซีกังหัน Sb มีส่วนป่องใหญ่ แขนยาวปานกลาง, กาแล็กซีกังหัน Sc มีส่วนป่องเล็ก แขนยาวหนาแน่น •กาแล็กซีกังหันแบบมีคาน หรือ กาแล็กซีกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy) แบ่งย่อยเป็น 3 แบบ กาแล็กซีกังหันบาร์ SBa มีส่วนป่องใหญ่ไม่เห็นคานไม่ชัดเจน, กาแล็กซีกังหันบาร์ SBb มีส่วนป่องขนาดกลาง เห็นคานได้ชัดเจน, กาแล็กซีกังหันบาร์ SBc มีส่วนป่องเล็กมองเห็นคานยาวชัดเจน •กาแล็กซีลูกสะบ้า หรือ กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy) เป็นกาแล็กซีที่ไม่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างกาแล็กซีรีและกาแล็กซีกังหัน กล่าวคือ ส่วนโป่งขนาดใหญ่และไม่มีแขนกังหัน (แบบ S0 หรือ SB0) อิทธิพลของความโน้มถ่วงทำให้ดาวฤกษ์หลายดวงที่อยู่ใกล้กันเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกดาว กาแล็กซีก็เช่นเดียวกัน ความโน้มถ่วงเป็นตัวคอยยึดเหนี่ยวกาแล็กซีสมาชิกในกลุ่มกาแล็กซี หรือกระจุกกาแล็กซีให้เกาะกลุ่มกันไว้ กลุ่มกาแล็กซี (Galaxy group) จะมีกาแล็กซีสมาชิกน้อยกว่า 50 กาแล็กซี และมีความกว้างราว 3 ล้าน -7 ล้านปีแสง มวลของกลุ่มกาแล็กซีอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นสมาชิกของกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่น (Local Group) ซึ่งมีกาแล็กซีสมาชิกราว 40 กาแล็กซี สล็อต กระจุกกาแล็กซี (Galaxy cluster)จะประกอบด้วยกาแล็กซีระหว่าง 50 –…

    Comments Off on กระจุกกาแล็กซี่